פיקוח

  • גיבוש לוחות זמנים ומעקב אחר ביצועם בפועל.
  • ניהול הפרוייקט בשלב הביצוע על כל שלביו ומרכיביו.
  • פיקוח צמוד על עבודות הקבלנים במקצועותיהם ותחומיהם השונים.
  • קבלה סופית של הפרוייקט ומסירתו למזמין, לשביעות רצונו.